CQ28-10NPP-KW1S13
Characteristic curve

 

CQ28-10NPP-KW1S13
Bản vẽ kích thước CQ28, cable