CQ4-08ENSKT1
Characteristic curve CQ4, Flush installation

 

CQ4-08ENSKT1
Bản vẽ kích thước CQ4, connector