GRSE18S-N2421V
Bản vẽ kích thước GR18S Inox, đầu nối, thẳng