WTB9-3N1111S14
Hiệu chỉnh

 

WTB9-3N1111S14
Bản vẽ kích thước WT9-3