WTB9-3P3461
Hiệu chỉnh

 

WTB9-3P3461
Bản vẽ kích thước WT9-3