CM18-12NNP-EW1
Bản vẽ kích thước CM18, non-flush, cable