CQ28-10NPP-KPDS12
Characteristic curve

 

CQ28-10NPP-KPDS12
Bản vẽ kích thước CQ28, cable