CQ4-08EPSKU1
Characteristic curve CQ4, Flush installation

 

CQ4-08EPSKU1
Bản vẽ kích thước CQ4, cable