CM18-08BNP-EC1
Sơ đồ kích thước Cd-006

 

CM18-08BNP-EC1
Bản vẽ kích thước CM18, flush, connector