CM30-25NNP-EW1
Bản vẽ kích thước CM30, non-flush, cable